Νόμος Υπ' Αριθ. 3852 από 7/6/2010. Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωνένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

2010-06-07 16:55

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com