Διαβίβαση προσφυγής στον Δήμο Γορτυνίας

2016-01-12 10:13

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διαβίβασε την προσφυγή των κατοίκων Βαλτεσινίκου προς τον Δήμο Γορτυνίας, στα πλαίσια της εξέτασης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ 2 του Ν. 3852/2010.

Το σχετικό έγγραφο

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com